Inhoud:

Home

Bestuur

Visie

Projecten

Wijkschouwen
- wijkindeling
- planning en resultaten
  

Archief

Links

 

Aanmelden als lid

Contact

 

 
 

VERENIGING DORPSBELANGEN PEIZE

 

Notulen jaarlijkse ledenvergadering Vereniging Dorpsbelangen Peize

op dinsdag 11 april 2017.

 

Aanwezig waren de bestuursleden Ton van der Meijs (voorzitter), Marcel Gelissen

(penningmeester), Theo van der Waart (secretaris), Ivo Molenaar en Robert Bolt. Vrieso Rademaker was t.g.v. een operatie helaas verhinderd. De operatie is geslaagd en het gaat inmiddels een stuk beter met hem. Van de leden waren 21 personen aanwezig. Het bestuur heeft de directie van Interzorg gevraagd om voorafgaande aan de officiële ledenvergadering een presentatie te verzorgen over de herontwikkeling van de Hoprank waarmee de directie van Interzorg heeft ingestemd.

Voorafgaande aan de officiële . ledenvergadering waren een aantal niet leden aanwezig (bewoners van Peize) die de presentatie van Interzorg wilden bijwonen.

 

Opening:

Om 20:00 uur opent Ton de bijeenkomst en verwelkomt de aanwezige leden en de niet leden die voor de presentatie van Interzorg zijn gekomen. In het bijzonder verwelkomt hij mevr. Ria Nijnuis, locatiemanager van Interzorg voor een viertal zorgcentra waaronder de Hoprank, die de presentatie “Herontwikkeling Hoprank” zal presenteren.

 

Presentatie Herontwikkeling Hoprank:

Als bijlage van deze notulen de sheets van de presentatie “Herontwikkeling Hoprank” die door mevr. Ria Nijnuis is gepresenteerd.

 

Pauze.

 

Officiële ledenvergadering Vereniging Dorpsbelangen Peize:

 

1.      Opening en welkom:
Ton opent de officiële ledenvergadering en heet de leden nogmaals welkom.  

2.      Notulen ledenvergadering 12 april 2016:De notulen van deze ledenvergadering worden door de leden .goedgekeurd.  

3.      Mededelingen van het bestuur:
Er zijn geen mededelingen.

4.  Secretarieel jaarverslag 2016:
Ivo Molenaar licht het project “Realisering goed zichtbare huisnummers woningen Peize” toe. Paaltjes met zichtbare huisnummers zijn beschikbaar voor € 20,- minus subsidie van de gemeente. De netto kosten voor de bewoners bedragen derhalve € 12,50.

De voorgenomen aanleg van de (fiets)tunnel onder de N372 loopt al een behoorlijke periode. Van een beleidsmedewerker van de Provincie Drenthe, mevr. F. Hellinga, hebben wij vernomen dat het bestemmingsplan voor de zomer 2017 ter inzage komt. Er moesten nog diverse onderzoeken worden uitgevoerd en afgerond. Als er geen bezwaren door omwonenden worden ingediend wordt het bestemmingsplan eind dit jaar / begin 2018 vast gesteld en kunnen de werkzaamheden in het najaar van 2018 plaatsvinden.

Het groot onderhoud in de Zr. Kleveringastraat was gepland voor het voorjaar 2017. Echter, zoals bekend heeft Interzorg reële plannen om de huidige Hoprank te slopen en op dezelfde locatie een nieuw zorgcentrum te bouwen. De bouwvergunningen worden voor de bouwvak 2017 ingediend en de verwachting is dat de procedures hiervoor zeker vier maanden in beslag zullen nemen. De start van de (sloop)werkzaamheden is gepland in maart 2018. Gezien deze planning heeft de gemeente Noordenveld besloten om het onderhoud aan de riolering en de herinrichting van de Zr. Kleveringastraat uit te stellen tot na de sloop van de oude Hoprank en nieuwbouw van het nieuwe zorgcentrum. Dit om schade aan de nieuwe Zr. Kleveringastraat te voorkomen en anderzijds om tot een beter gezamenlijk ontwerp en inrichting van de Zr. Kleveringastraat te komen.  

5.      Financieel jaarverslag 2016:
Marcel Gelissen licht het financieel jaarverslag 2016 en de begroting voor 2017 nader toe. Tevens geeft hij aan dat het bestuur van de Vereniging Dorpsbelangen Peize heeft besloten om uit de begroting 2017 een bedrag van € 1.000,- vrij te maken om daarmee projecten en andere initiatieven in het dorp te ondersteunen.  

6.      Verslag kascommissie bestaande uit mevr. Dina Holt en dhr. Piet IJzerman:
De Kascommissie geeft aan het financieel jaarverslag 2016 goedgekeurd te hebben.  

7.      Goedkeuring financieel jaarverslag 2016 door de leden:
De leden keuren het financieel jaarverslag 2016 unaniem goed. Dank hiervoor aan de leden van de Kascommissie en de penningmeester.  

8.      Decharge van het bestuur:
Het bestuur wordt door de leden gedechargeerd.  

9.      Benoeming nieuwe leden kascommissie:
Mevr. Dina Holt treedt af en dhr. Piet IJzerman blijft aan. Vanuit de aanwezige leden stelt mevr. Hillie Geersing – Timmer zich beschikbaar als lid van de Kascommissie. De nieuwe Kascommissie 2017 bestaat derhalve uit mevr. Hillie Geersing – Timmer en dhr. Piet IJzerman.  

10.  Voorstel tot wijziging van de statuten:
De door het bestuur gewenste wijzigingen in de statuten zijn in het rood aangegeven.

De gewenste wijzigingen worden door de leden goedgekeurd.

Het bestuur van de Vereniging Dorpsbelangen Peize bestaat op dit moment uit zes bestuursleden. Versterking van het bestuur zou welkom zijn. De voorzitter vraagt of er  leden zijn die bereid zouden zijn tot het bestuur toe te treden. Nog geen reacties daarop ontvangen.  

11.  Begroting en planning / verwachtingen 2017:
De begroting, planning en verwachtingen voor 2017 worden door het bestuur toegelicht.

De leden gaan hiermede akkoord. 

12.  Wijzigingen in het bestuur:
Na een paar keer een bestuursvergadering te hebben bijgewoond heeft Robert Bolt te kennen gegeven tot het bestuur toe te willen treden. Het bestuur stelt Robert Bolt dan ook graag aan de leden voor als nieuw bestuurslid. Robert stelt zich aan de leden voor en verstrekt in een kort overzicht wat informatie over zijn privé leven, zijn werk en de reden van zijn toetreding tot het bestuur van Dorpsbelangen Peize. Robert wordt door de leden als nieuw bestuurslid geaccepteerd.  

13.  Rondvraag:
Een van de leden geeft aan dat de Onlanden een sluiproute is voor auto’s en dat er veel te hard wordt gereden, met name op de Noorddijk en Zuiddijk.Van handhaving door de gemeente is geen sprake. In het recente verleden heeft de gemeente een verkeerstelling gehouden op de Noorddijk gedurende een tweetal weken. De resultaten van deze verkeerstelling zoals het aantal voertuigen per gemiddelde werkdag (510), de gemiddelde snelheid (38 km/uur)  en dat 85% van het verkeer niet harder rijdt dan 66 km/uur (toegestane snelheid ter plaatse 60 km/uur) was voor de gemeente geen aanleiding om tot handhaving over te gaan.  

Een ander lid vraagt welke maximum snelheid op wegen buiten het dorp van kracht is.

Als er op deze wegen d.m.v. borden geen snelheid wordt aangegeven dan geldt als maximum snelheid 80 km/uur. Bij een maximum snelheid van 60 km/uur dient dit door een bord te worden aangegeven.  

In de wijk de Westerd staan 68 woningen en er zijn volgens een telling ook 68 lantaarnpalen. Dit is een vreemde situatie die in andere wijken van Peize niet voorkomt.

Dorpsbelangen Peize zal contact met de gemeente opnemen om dit uit te zoeken.  

14.  Sluiting:

Niets meer aan de orde zijnde sluit Ton van der Meijs de vergadering. Hij bedankt de aanwezige leden voor hun komst en voor hun bijdragen in de discussies over de diverse onderwerpen. Hij biedt de leden namens de Vereniging Dorpsbelangen Peize een drankje aan.