Inhoud:

Home

Bestuur

Visie

Projecten

Wijkschouwen
- wijkindeling
- planning en resultaten
  
Ledenvergadering

Archief

Links

 

Aanmelden als lid

Contact

 

 
 

VERENIGING DORPSBELANGEN PEIZE


Notulen jaarlijkse ledenvergadering Vereniging Dorpsbelangen Peize

op dinsdag 12 april 2016.

 

Aanwezig waren de bestuursleden Ton van der Meijs (voorzitter), Marcel Gelissen (penningmeester), Theo van der Waart (secretaris), Vrieso Rademaker, George Panhuysen en Jan Jansen. Van de leden waren 21 personen aanwezig.
Drie leden hebben zich voorafgaande aan de vergadering afgemeld wegens verhindering.
Het bestuur heeft de gemeente Noordenveld gevraagd om voorafgaande aan de officiŽle ledenvergadering een presentatie te houden omtrent het vluchtelingenbeleid van de gemeente. Dit daar de gemeente 2016 heeft uitgeroepen tot het Jaar van de Vluchteling. De presentatie zou worden gegeven door de heren G. Alssema, wethouder, en B. Copper, beleidsmedewerker vluchtelingen en statushouders. De heer G. Alssema was helaas verhinderd wegens ziekte. Voorafgaande aan de officiŽle ledenvergadering waren ook nog 9 bewoners van Peize aanwezig die de presentatie van de gemeente betreffende het vluchtelingenbeleid 2016 wilden bijwonen.

 

Opening:

Om 20:00 uur opent Ton de bijeenkomst en verwelkomt de aanwezige leden en de niet leden die voor de presentatie van de gemeente zijn gekomen. In het bijzonder verwelkomt hij dhr. Bob Copper die voorafgaande aan de officiŽle vergadering het vluchtelingenbeleid 2016 van de gemeente Noordenveld zal presenteren.

 

Presentatie vluchtelingenbeleid 2016 door dhr. B. Copper:

Als bijlage van deze notulen een samenvatting van de presentatie Jaar van de Vluchteling.

 

 Pauze.

  

OfficiŽle Ledenvergadering Vereniging Dorpsbelangen Peize.

 

Notulen Ledenvergadering 14 april 2015:

Een van de leden merkt op dat met het Burchtlaantje tot op heden niets is gebeurd. Het pad ligt er nog steeds slecht bij en er is veel overlast van hondenpoep. Tijdens de tweede schouw van Peize West op 23 april 2015 heeft Dorpsbelangen het Burchtlaantje wederom bij de gemeente ter sprake gebracht. De gemeente gevraagd om hier hondenpoepbakken te plaatsen. De gemeente laat weten dat het eerder geformuleerde hondenpoepbeleid geen prioriteit meer heeft en dat er derhalve geen financiŽle middelen meer beschikbaar zijn. De hondenpoep kan in de normale afvalbakken worden gedeponeerd. T.a.v. het pad heeft de gemeente toegezegd dat de bovenste laag van het pad losgehaald zal worden en weer vlak gemaakt. De gestelde streefdatum van 1 juli 2015 ter realisatie hiervan is niet waar gemaakt. Dorpsbelangen blijft hierop aandringen.

 

De notulen worden verder goedgekeurd.

 

Mededelingen van het bestuur:

Er zijn geen mededelingen.

 

Secretarieel jaarverslag 2015:

Er zijn vanuit de leden geen opmerkingen of vragen.

Financieel jaarverslag 2015:

Vanuit de leden wordt opgemerkt dat er een groot verschil is tussen de begrote kosten van de post ĎAdministratiekostení, zijnde een bedrag van Ä 70,-, en de daadwerkelijk gemaakte administratiekosten, zijnde een bedrag van Ä 257,20. De daadwerkelijk gemaakte kosten zijn opgebouwd uit:

-          Drukkosten voor het jaarverslag (brochure) 2015 van Ä 249,10

-          Kosten voor foto-kopieŽn en enveloppen van Ä 8,10.

In 2014 zijn de drukkosten van het jaarverslag ad. Ä 203,- geboekt op de post ĎPubliciteití. Dit verklaart de fluctuatie in de geplande en daadwerkelijk gemaakte administratiekosten.

 

Verslag Kascommissie bestaande uit de dames C.Z. van Rijn en I. Holt:

De Kascommissie keurt het financieel jaarverslag 2015 goed.

 

Goedkeuring financieel jaarverslag 2015 door de leden:

De leden keuren het financieel jaarverslag 2015 unaniem goed met dank aan de dames van  de Kascommissie en de penningmeester.

 

Decharge van het bestuur:

Het bestuur wordt door de leden gedechargeerd.

 

Benoeming nieuwe leden Kascommissie:

Mevr. C.Z. van Rijn treedt af en mevr. I. Holt blijft aan. Vanuit de aanwezige leden stelt de heer P. IJzerman zich beschikbaar als lid van de Kascommissie. De nieuwe Kascommissie 2016 bestaat derhalve uit mevr. I. Holt en de heer P. IJzerman.

 

Voorstel tot wijziging van de statuten:

Het bestuur had de intentie om aan de leden voor te stellen in de statuten van de Vereniging Dorpsbelangen Peize een paar wijzigingen aan te brengen. Deze voorgenomen wijzigingen zijn in de statuten in het rood aangegeven. De bedoeling was om deze statuten in de stukken van de jaarlijkse Ledenvergadering op te nemen, zodat de leden voorafgaande aan de vergadering van deze wijzigingen kennis konden nemen. Door een fout van het bestuur zijn deze statuten niet in de stukken van de jaarlijkse Ledenvergadering opgenomen, waarvoor het bestuur de leden haar excuses aanbiedt. In de vergadering is afgesproken om de voorgenomen wijzigingen op de agenda van de Ledenvergadering van 2016 te plaatsen en dan te bespreken en besluiten te nemen. Een exemplaar van de statuten met daarin de voorgenomen wijzigingen in het rood is als bijlage van deze notulen bijgevoegd.

 

Begroting en planning /verwachtingen 2016:

Zowel qua inkomsten als uitgaven zal de begroting en planning in 2016 in grote lijnen gelijk zijn aan die van 2015.

 

Wisseling van bestuursleden:

George Panhuysen en Jan Jansen treden af en zijn niet herkiesbaar. George Panhuysen heeft 12 jaar als bestuurslid van de Vereniging Dorpsbelangen Peize gefungeerd waarvan ruim 8 jaar als voorzitter. Jan Jansen 8 jaar waarvan een groot deel als penningmeester. George en Jan hebben heel veel voor Dorpsbelangen Peize en derhalve voor Peize en haar bewoners betekend. Ton van der Meijs bedankt George en Jan dan ook namens het bestuur en de leden voor hun jarenlange toewijding en inzet en en wenst hun nog vele jaren in goede gezondheid toe. Als blijk van dank overhandigt hij George en Jan bloemen en een fles drank.

  

De heer Ivo Molenaar heeft, na een paar keer een bestuursvergadering bijgewoond te hebben, kenbaar gemaakt bestuurslid van Dorpsbelangen te worden. Het bestuur van de Vereniging Dorpbelangen Peize bestaat nu uit vijf personen. Aan de leden wordt gevraagd of zij interesse hebben om ook bestuurslid te worden of dat zij iemand als bestuurslid willen voordragen. Hierop volgt geen response.

 

Rondvraag:

Een van de leden meldt dat het straatnaambord aan de Elzenlaan weg is. Dorpsbelangen zal dit aan de gemeente melden.

 

Sluiting:

Niets meer aan de orde zijnde bedankt Ton de leden voor hun aanwezigheid en inbreng tijdens  deze ledenvergadering en sluit hij de vergadering. Namens de Vereniging Dorpsbelangen Peize biedt hij de leden een consumptie aan.  

 

Bijlagen aan deze notulen:

- Samenvatting van de presentatie Jaar van de Vluchteling.

- Statuten van de Vereniging Dorpsbelangen Peize met in het rood aangegeven de door het bestuur gewenste wijzigingen.