Inhoud:

Home

Bestuur

Visie

Projecten

Wijkschouwen
- wijkindeling
- planning en resultaten
  
Ledenvergadering

Archief

Links

 

Aanmelden als lid

Contact

 

 

Copyright 2016 Vereniging Dorpsbelangen Peize   -   Website bijgehouden door OvN

 

VERENIGING DORPSBELANGEN PEIZE


Verslag jaarlijkse ledenvergadering Vereniging Dorpsbelangen Peize
op dinsdag 2 april 2013

Aanwezig waren de bestuursleden George Panhuysen (voorzitter), Jan Jansen (penningmeester), Theo van der Waart (secretaris) en Vrieso Rademaker. Als kandidaat bestuursleden waren aanwezig Everdien Richters en Henk Klooster. Van de leden waren 25 personen aanwezig. Drie leden hadden zich voorafgaand aan de vergadering telefonisch of schriftelijk afgemeld. Daarnaast was op uitnodiging van het bestuur aanwezig de heer H. Buffinga, waarnemend wijkagent voor Peize, en betrokken bij het Hoefijzer Overleg Peize (HOP) waaraan een groot aantal organisaties in Peize, waaronder de Vereniging Dorpsbelangen Peize, deelnemen.

Opening:

 

George opent de vergadering en verwelkomt de aanwezige leden en de heer H. Buffinga.

Presentatie van de heer H. Buffinga, waarnemend wijkagent voor Peize:
De heer Buffinga licht toe dat het toch zinvol is om aangifte te doen van misdrijven / overtredingen alsmede om incidenten te melden. Dit ondanks de indruk die bij de burgers bestaat dat met aangiftes en meldingen niets wordt gedaan. De politie heeft inderdaad niet de menskracht om op alle aangiftes en meldingen daadwerkelijk te reageren. Echter, alle aangiftes en meldingen worden centraal geregistreerd. Als uit deze registratie blijkt dat in een bepaalde streek, dorp of wijk verhoudingsgewijs veel incidenten plaats vinden wordt daar wel degelijk actie op ondernomen. Aangiftes en meldingen kunnen anoniem worden gedaan. Peize is relatief veilig en rustig. Geadviseerd wordt om overlast door motorrijtuigen die geheel of gedeeltelijk op trottoirs worden geparkeerd ook te melden. De heer Buffinga geeft ook nog een toelichting op Burgernet. Voor nadere informatie daaromtrent kijk op de website www.burgernet.nl

Pauze.

Notulen ledenvergadering 3 april 2012:

Een van de leden merkt op dat in deze notulen wordt vermeld dat de wandelpaden in de Onlanden niet verhard zijn. Naar zijn mening dienen wandelpaden ook niet verhard te zijn.
De notulen worden verder goedgekeurd.