Inhoud:

Home

Bestuur

Visie

Projecten
- lopende
- werkgroepen
- afgerond

Wijkschouwen
- wijkindeling
- planning en resultaten
  
Vergaderingen

- algemene ledenvergadering
- bestuursvergadering

Archief

Links

 

Aanmelden als lid

Contact

 

 

Copyright © 2016 Vereniging Dorpsbelangen Peize   -   Website bijgehouden door OvN

 

 

VERENIGING DORPSBELANGEN PEIZE


Een en ander kan worden gespecificeerd in de volgende aspecten:

Nieuwe wijken

Nieuwe wijken moeten door groenstroken van andere zijn afgescheiden en mogen niet te groot zijn, te denken valt aan ongeveer 100 woningen per wijk. Er moeten in de wijken ook veldjes zijn voor kinderen om te spelen of voor jongeren om te hangen.

Er moet een sociale structuur mogelijk zijn zodat eenvoudig buurtverenigingen kunnen ontstaan.
Betreffende de plaats waar nieuwe wijken zouden moeten worden gebouwd zijn twee mogelijkheden denkbaar.
De eerste mogelijkheid is dat deze wijken worden gebouwd op locaties gelegen rondom de bebouwde kom van Peize maar wel tegen de bebouwde kom aan. Bij voorkeur niet allemaal aan dezelfde kant. (de laatste nieuwe wijken zijn nogal excentrisch gelegen).
De tweede mogelijkheid is het bouwen in de omgeving en bij bestaande kleine kernen, passend binnen het kader van de waterberging en andere landinrichtingsprojecten.

Bestaande bebouwing

Bestaande boerderijen en andere gebouwen moeten in de dorpsuitbreidingen worden opgenomen, bij voorbeeld verbouwd tot l lijkt mij niet te veel. behouden. woningen voor starters. Dit zou tevens zorgen voor een aardige variatie in bebouwing en een zekere menging in de wijken.

Paden in het dorp

Er moet gedacht worden aan fiets- en wandelpaden die de diverse wijken met elkaar en het centrum verbinden, een soort kerkpaden. Geprobeerd moet worden de oude kerkpaden in ere te herstellen. Hierbij, en ook voor het betrekken van andere historische aspecten bij de ontwikkeling van Peize, wordt samenwerking gezocht met de Historische Vereniging Pezie-Peize.

Infrastructuur

De wegen binnen het dorp moeten zodanig zijn vormgegeven dat er matige snelheid wordt gestimuleerd. Kinderen moeten gemakkelijk en gevaarloos naar en van school kunnen gaan. De woonwijken moeten niet op te grote afstand van de winkels liggen en gemakkelijk bereikbaar zijn. Het centrum moet centrum blijven.

Voorzieningen

Het dorp dient een bevolkingsgrootte te hebben die een voldoende draagkracht biedt voor de nodige medische, commerciŽle en sociale voorzieningen. Een omvang van 7000 Š 8000 inwoners lijkt voldoende draagkracht te bieden, een aanname die met praktijkgegevens en nader onderzoek bevestigd zal moeten worden.