Welkom bij Dorpsbelangen Peize

Op deze site vindt u informatie over de Vereniging Dorpsbelangen Peize en de onderwerpen/projecten waar Dorpsbelangen zich mee bezighoudt.

Actuele berichten

Onderzoek wateroverlast bekend!

Vorig jaar heeft Dorpsbelangen na klachten over wateroverlast een enquête in het dorp gehouden. Uit de enquête bleek dat op diverse plaatsen in het dorp sprake is van wateroverlast.  Dat heeft de gemeente doen besluiten een onderzoek uit te voeren.  BZ Ingenieurs en managers heeft dit onderzoek uitgevoerd en een rapport opgesteld. Dit rapport is hier te bekijken en te downloaden. 

In het onderzoek wordt het volgende geconcludeerd:

In Peize wordt op meerdere plekken door bewoners wateroverlast ervaren. De ervaren overlast bestaat merendeels uit natte kruipruimtes. Het gebruik van een pomp in de kruipruimte om deze droog te houden, is een veel gehoorde maatregel tegen vochtoverlast in dit onderzoek. Dorpsbelangen vraagt aandacht voor de ervaren vochtoverlast. Als we het hebben over wateroverlast is er een onderscheid te maken tussen grondwateroverlast en hemelwateroverlast. Grondwateroverlast wordt veroorzaakt door te hoge grondwaterstanden. Hemelwateroverlast wordt veroorzaakt door afstromend hemelwater bij hevige neerslag.

Grondwateroverlast

Afgaand op de ervaringen van de bewoners, wordt in Peize voornamelijk grondwateroverlast ervaren. De gemeten grondwaterstanden in Peize tonen bovendien aan dat de grondwaterstand in de winter in delen van de kern langdurig hoog kan staan. Dusdanig hoog, dat bij bebouwing van voor 1992 vochtoverlast kan ontstaan doordat kruipruimtes nat zijn en/of de fundering te lang in het grondwater staat. Dit is onder andere het geval in De Westerd, de Zuurschekampen en ten oosten van de Groningerweg, maar ook op andere plaatsen. Er is niet één specifieke oorzaak voor de ervaren problematiek aan te wijzen. Het onderhavig uitgevoerde onderzoek wijst op de volgende oorzaken van grondwateroverlast:

  • In de bodem zijn leemlagen aangetroffen met daarboven ziltige zandlagen, waarop stagnatie van infiltrerend hemelwater kan plaatsvinden.
  • Er is beperkte drooglegging in delen van Peize, waardoor het drainerend effect van de watergangen op het grondwater beperkt is.
  • Onvoldoende beheer en onderhoud aan de haarvaten zorgt er voor dat de sloten dichtgroeien en soms verdwijnen. Grondwater kan hierdoor onvoldoende de haarvaten bereiken en afgevoerd worden naar de secundaire en primaire watergangen. Stagnatie van dit water zorgt voor hoge grondwaterstanden.
  • Demping van sloten en ophoging van terreinen zonder dat de effecten daarvan op de omgeving in beeld zijn gebracht en/of voldoende worden gecompenseerd.
  • Het aflopen van het maaiveld in noordwestelijke richting.

Hemelwateroverlast

De ervaringen van de bewoners tonen aan dat lokaal sprake kan zijn van hemelwateroverlast. Dit is wanneer klachten zijn gekoppeld aan hevige regenval en niet zo zeer aan de winterperiode. Hemelwater kan overlast veroorzaken doordat het af kan stromen naar lager gelegen delen, bijvoorbeeld een kruipruimte. De oorzaken van de hemelwateroverlast zijn zeer locatie specifiek. Vaak ligt de oorzaak in het maaiveldverloop van bijvoorbeeld de openbare weg naar de tuin en de woning. Denk ook aan verdiepte delen van een woning, bijvoorbeeld een kelder of een verdiepte garage.

Hoe nu verder?

Tijdens het onderzoek is gebleken dat niet alle informatie aanwezig is en dat een aantal zaken om nader onderzoek vragen. Op dit moment is de gemeente bezig om te bepalen welke stappen er nu gezet gaan worden. Dorpsbelangen is hierover in gesprek met de gemeente. Zodra wij meer weten over de wijze waarop de gemeente vervolg gaat geven aan het onderzoek, zullen wij u informeren.

Voelt u zich betrokken bij uw dorp en leefomgeving? Wilt u iets met Dorpsbelangen bespreken?

De maandelijkse openbare vergadering werd slechts door een enkele inwoner bezocht en daarom heeft het bestuur van Dorpsbelangen besloten te stoppen met de openbare vergaderingen. Mocht u iets willen bespreken met het bestuur, dan kan dat uiteraard. U kunt een mail sturen naar info@dorpsbelangenpeize.nl of bellen met één van de bestuursleden. De telefoonnummers kunt u vinden bij ‘bestuur’.

Ondersteun Dorpsbelangen Peize

Steun het werk van Dorpsbelangen! Word lid voor slechts 10 euro per jaar. U kunt zich aanmelden door een mail te sturen naar info@dorpsbelangenpeize.nl

Meepraten en meedenken over uw dorp?

Wilt u invloed uitoefenen op het beleid van de gemeente en denkt u dat het anders kan? Dorpsbelangen heeft geregeld overleg met de gemeente. Praat mee, denk mee! Neem deel aan het bestuur van de vereniging. Meer info bij Ton van der Meijs, voorzitter Dorpsbelangen.