Verenigingsinfo

Ontstaansgeschiedenis

De Vereniging Dorpsbelangen Peize (VDP) is in 1999 opgericht. De aanleiding daarvoor waren de wensen en plannen op diverse terreinen binnen de kern van de toenmalige gemeente Peize. VDP zag zich bij de realisatie van die wensen en plannen een rol toebedeeld in de vorm van een verbindende schakel tussen gemeente en bewoners.

Waar staat de vereniging voor?

VDP zet zich in voor een leefbaar dorp voor alle bewoners en een toegankelijk buitengebied. De vereniging is aanspreekpunt voor de gemeente en zet zich in voor o.a. zaken die karakteristiek zijn voor het dorp, de bebouwing, de open ruimten, bestemmingsplannen, het verkeer en het vervoer, het onderwijs en de kinderopvang, de gezondheidszorg, de openbare diensten, historische en archeologische zaken. Kortom, alle zaken die de leefbaarheid van het dorp raken. VDP is geen partij in persoonlijke belangen of meningsverschillen. Deze dienen door de bewoner(s) zelf volgens de wettelijke voorschriften aanhangig gemaakt te worden.

Communicatie naar bewoners en belangstellenden

VDP gebruikt diverse communicatiemiddelen:

Informatie over lopende en afgeronde activiteiten, agenda’s en verslagen van vergaderingen is op de website beschikbaar. Voor actuele zaken maakt VDP dankbaar gebruik van de website www.ditispeize.nl.

Samenstelling bestuur

De VDP is een vereniging die bestaat uit leden waaruit een bestuur is gekozen. Jaarlijks legt het bestuur in de Algemene Ledenvergadering verantwoording af aan de leden.

Het bestuur bestaat uit een voorzitter, secretaris, penningmeester en leden. Het bestuur is al geruime tijd op zoek naar versterking.