Werkgroepen

Werkgroep Verkeer
Deze werkgroep houdt zich bezig met voornamelijk snelheidsbeperkende maatregelen en inrichting van wegen. De werkgroep is in overleg met de gemeente over gedane en nog uit te voeren snelheidsmetingen en aanpassingen in het straatbeeld wat moet leiden tot een lagere snelheid van motorvoertuigen.

Aanspreekpunt: Marcel Gelissen (info@dorpsbelangenpeize.nl)

Werkgroep Peize Zuid
Deze werkgroep coördineert inspraak door en behartigt de belangen van inwoners en belanghebbenden bij het tot stand komen van het ontwerp, de planning en realisatie van woningbouw Peize-Zuid door de gemeente Noordenveld.
Tevens coördineert de werkgroep de aanpassing van de Achteromweg welke door de gemeente in het verleden is toegezegd. Ook behartigd de werkgroep de belangen van inwoners die direct of indirect (negatieve) gevolgen kunnen ondervinden van de nieuwbouw in Peize-Zuid

Aanspreekpunt: Harry Vrielink (j.h.vrielink@hotmail.com)

Werkgroep Seniorenhuisvesting
Deze werkgroep streeft naar meer seniorenhuisvesting in Peize door aandacht van de gemeente voor nieuwbouw van huisvesting voor senioren en maar ook starters. De werkgroep is in overleg met de gemeente over mogelijke locaties in Peize, de inrichting en realisatie. Door overleg met de eigen inwoners wordt getracht ook met hun wensen rekening te houden.

Aanspreekpunt: Vrieso Rademaker (vriesorademaker@gmail.com)

Werkgroep Herinrichting Brink
Op initiatief van Volksvermaken Peize en daarna overgedragen aan Dorpsbelangen is een actie gestart om de Brink op te knappen met inspraak van de aanwonenden en belangstellende inwoners uit Peize. Samen met de kerk, de Handelsvereniging Peize, Volksvermaken, de omliggende ondernemers en de directe omwonenden, wordt een plan gemaakt om de Brink opnieuw in te richten.
Gezien de infrastructurele vernieuwingen van de Zr. Kleveringastraat en de Hoofdstraat en de herbouw van De Hoprank wordt getracht alles in één project vorm te geven

Aanspreekpunt: Robert Bolt (robertbolt001@gmail.com)

Werkgroep Energiek Kortland
De werkgroep Energiek Kortland heeft als doel de wijk Kortland energieneutraal in 2040 te maken door een wijkgerichte aanpak met bewonersparticipatie waarbij leefbaarheid en andere duurzaamheidaspecten even waardevol zijn en blijven. Dit is één van de pilot projecten in de gemeente Noordenveld.

Aanspreekpunt: Cyriel Vandeursen (cyrielvandeursen@home.nl)

Werkgroep Grootnaoberschap Paais
Tijdens het Belevingsonderzoek in 2018 hebben vele inwoners zich bereid verklaard andere inwoners op diverse terreinen te willen helpen. De werkgroep Grootnaoberschap Paais heeft tot doel beide groepen met elkaar in contact te brengen. Vanwege privacy bescherming is het Steunpunt WiN 050 317 65 00 het centrale contactpunt. Dit Steunpunt van WiN werkt nauw samen met Humanitas en het Kernteam van Peize waarin het Medisch Centrum Peize, maatschappelijk werk Noordenveld, de Noordenveldwerker en de GGZ samenwerken.

Aanspreekpunt: Froukje Temming (froukjetemming@welzijninnoordenveld.nl)

Werkgroep Schoonmaak wijken
Gestimuleerd door de jaarlijkse landelijke Opschoondag neemt de gemeente Noordenveld deel aan de actie om zwerfafval op te ruimen . Per belangenvereniging wordt een actie in het eigen gebied opgezet. Het totale eigen gebied wordt in kleine kernen opgesplitst. Vrijwilligers gaan in kleine groepjes op de geplande dag tussen 10 en 12 uur in hun directe woonomgeving het zwerfafval verzamelen.
Vooraf en achteraf komen we samen voor de instructie, verstrekking middelen en een drankje.

Aanspreekpunt: Dina Holt (opschoondagvdp@gmail.com)

Werkgroep Wijkschouwen
De werkgroep Wijkschouwen organiseert 2 x per jaar een schouw in één van de 4 gebieden Oost, Zuid, West of Noord. Daarbij wordt de staat van groen, straatwerk, straatmeubilair en bebordingen, speelvoorzieningen en algemeen beoordeeld.
In de voorschouw beoordelen we het gebied met eigen vrijwilligers, onze buurtwerker van WiN en een vertegenwoordiger van Toegankelijk Noordenveld. Voorafgaand aan de schouw wordt een oproep aan de inwoners via ditispeize.nl gedaan om knelpunten te melden. Hierna wordt de schouw samen met de gebiedsverbinder en de wijkbeheerder van de gemeente en de wijkagent uitgevoerd. Via een verslag worden afspraken gemaakt voor te ondernemen acties. Een deel kan meestal snel door Wijkbeheer verholpen worden. Het overige deel vergt vaak nader overleg met de gemeente en hopelijk een afspraak met een planning. Sociale problemen, zoals overlast, worden in het sociale team van de gemeente besproken of in het Hoefijzer Overleg Peize (H.O.P.).

Aanspreekpunt: Ton van der Meijs (info@dorpsbelangenpeize.nl)

Werkgroep Duurzaam Peize
Naast de werkgroep Energiek Kortland, die zich helemaal concentreert op de wijk Kortland, zullen er ook initiatieven nodig zijn om soortgelijke projecten te starten.De werkgroep Duurzaam Peize wil hier een visie en een plan voor ontwikkelen samen met inwoners uit Peize.
Dorpsbelangen Peize is bezig de werkgroep nieuw leven in te blazen. De eerste belangstellenden hebben zich al bekend gemaakt.

Contactpersoon: Ton van der Meijs a.i. – info@dorpsbelangenpeize.nl