Resultaten enquête grondwateroverlast

Uit de enquête van Dorpsbelangen Peize blijkt dat inwoners last hebben van grondwater. Kruipruimtes staan onder water, drainages werken onvoldoende en het oppervlaktewater wordt niet snel genoeg afgevoerd.

Aan de enquête hebben 54 inwoners meegedaan. Een klein aantal daarvan geeft aan geen last van grondwater te hebben. Ook hebben een aantal inwoners uit Altena gereageerd.

Uiteindelijk zijn er 44 meldingen ontvangen van inwoners wonende binnen de bebouwde kom van het dorp Peize. In hoeverre de enquête voldoende representatief is, dient nader onderzocht te worden.

'De klokpomp in de kruipruimte is onmisbaar'

Verspreid over het dorp melden Inwoners dat ze overlast van grondwater hebben. Na analyse van de meldingen kan geconstateerd worden dat in het centrum op een enkele uitzondering na, er nauwelijks problemen zijn. Meerdere meldingen komen uit de volgende omgevingen:

  • Groningerweg/Ripperdalaan/Willingelaan/De Westerd
  • Oude Velddijk en Verlengde Oude Velddijk
  • De wijken in het zuiden van Peize, met name Zuurtsche Kampen; Wieldraijer, Stoeken, Baggelaar, Zetveld, Bolster.
  • De Lange Streeken; omgeving Geelsterlaan.
'Onder de houten vloer van onze woning ligt sinds 2019 's winters geregeld grondwater'

De resultaten van de enquête zijn voor Dorpsbelangen aanleiding om met de gemeente in gesprek te gaan over de mogelijke oorzaken. Dorpsbelangen wil zien te achterhalen of door de aanleg van de Onlanden het grondwaterpeil in Peize is gestegen. Dorpsbelangen wil een vergelijking van de grondwaterstanden van 10 en 5 jaar geleden met de huidige stand.  Daarnaast vraagt Dorpsbelangen een nader onderzoek naar de afwatering en drainage in de genoemde gebieden. De indruk bestaat dat sommige sloten gedempt zijn of dat duikers verstopt zitten waardoor er waterophoping plaatsvindt.

'Naar onze mening is het grondwaterpeil drastisch verhoogd na de komst van de waterberging in de Onlanden. Sindsdien hebben wij meer water in de kruipruimte en een nattere tuin’

U kunt reageren op de uitslag van deze enquëte door een reactie te sturen naar info@dorpsbelangenpeize.nl